Regulácia osvetlenia AWU Prešov

Zadanie:

 • regulovať osvetlenie
  • celej výrobnej haly
  •  samostatne po zónach, celkom 9 zón
 • požadovaná minimálna intenzita osvetlenia – 250 lx
 • hala je osvetľovaná LED svietidlami
 • stmievateľné predradníky s DALI rozhraním
 • celkový počet svietidiel – 71 ks
 • stmievať automaticky v závislosti od intenzity denného svetla

Rozdelenie  svietidiel do samostatne ovládaných zón:

Pracovné režimy regulácie:

Vypnuté – Všetky svietidlá sú zhasené, svetelný senzor je deaktivovaný.

Automatické riadenie – svetlený senzor je aktivovaný, automaticky udržuje osvetlenie na požadovanej úrovni:

 • celá hala
 • samostatne každá zóna

Minimum – Svetelný senzor je deaktivovaný. Svietidlá svietia na 10%výkonu:

 • celá hala
 • samostatne každá zóna

Maximum – Svetelný senzor je deaktivovaný. Svietidlá svietia na maximum výkonu:

 • celá hala

Ovládanie regulácie:

Osvetlenie je ovládané pomocou ovládača P12. Tlačidlá ovládajú naraz celú halu alebo každú zónu samostatne:

 • vypne všetky svietidlá
 • zapne automatické riadenie svietidiel
 • prepne na minimálny výkon svietidiel
 • prepne na maximálny výkon svietidiel
Ovládač P 12

Popis ovládania svietidiel

Inštalácia:

Všetky svietidlá (71 ks), svetelné senzory (1 ks), ovládač P12 (1 ks) sú pripojené na dvoch DALI zberniciach. Zbernica je napájaná ElenDim Controllerom (2 ks). Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN, Internet.

Realizácia TOP PMP, s.r.o.

Praktické využitie stavového automatu pri riadení a regulovaní osvetľovacej sústavy.

V tomto článku rozoberiem konkrétny prípad riadenia regulácie osvetlenia z praxe. Ide o riadenie a reguláciu 364 ks svietidiel vo výrobnej hale.

Osvetlenie je ovládané z dvoch miest pomocou ovládačov P3 a P12. Ďalej sme použili 6 ks riadiacich jednotiek a jeden vonkajší svetelný senzor. Ovládač P3 ovláda celú halu naraz,  ovládače P12 po jednotlivých zónach.

Požiadavky na riadenie osvetlenia:

 1. Ovládať svietidlá v celej hale naraz
 2. zapnúť svietidlá na 100%
 3. vypnúť svietidlá
 4. zapnúť automatické riadenie osvetlenia na úroveň 300 lx.

Zákazník má halu rozdelenú na 24 zón, každú z nich požaduje ovládať samostatne

 1. zapnúť svietidlá na 100%
 2. zapnúť automatické riadenie na úroveň 300 lx
 3. zapnúť automatické riadenie na úroveň 60 lx.

Na splnenie týchto požiadaviek sme museli svietidlá v každej zóne ďalej rozdeliť do 4 skupín. Zohľadňovali sme vplyv  denného svetla zo svetlíkov a okien na osvetľovanie zóny (viď obrázok).

Svietidlá riadime po skupinách. Skupín je spolu 96 (24×4), každú z nich vieme zapnúť na 100%, vypnúť a stmievať.

O stmievanie sa stará aplikačný kontrolér typu svetelný senzor (AKSS) zabudovaný v riadiacej jednotke (RJ).
K dispozícií je 60 AKSS . Každý z nich dokáže stmievať svietidlá tak, aby osvetľovali plochu na požadovanú úroveň. Pre každé AKSS nastavíme len jednu úroveň osvetlenia.  Skupinu 4 nestmievame používame ju len na zapnutie a vypnutie preto nemá žiadne AKSS.

Ostatné skupiny potrebujeme  stmievať  na dve úrovne osvetlenia. Keď sa v hale pracuje osvetľujeme ju na 300lx. Niekedy sa nepracuje na všetkých pracoviskách. Vtedy zóny bez pracovníkov osvetľujeme na 60lx. Preto každú riadenú skupinu svietidiel musíme vedieť regulovať podľa potreby na 300lx aj 60lx. Svietidla sú regulované podľa aktuálnej úrovne denného svetla. Tú meriame jedným vonkajším svetelným senzorom.  Senzor namerané hodnoty posiela po všetkých zberniciach.  Každý AKSS pracuje s touto hodnotou.

Osvetľovaciu sústavu riadime pomocou stavového automatu ktorý je zabudovaný v každej RJ. K dispozícií je 128 stavov . Stavy sú očíslované  už od výroby. Použili sme  stavy 1 až 6 a pre  lepšiu orientáciu   ich pomenovali doplnkovým názvom.  

Na prechody medzi stavmi využijeme ovládače P3 alebo P12. K prechodom  dochádza pri stlačení ovládacích tlačidiel. Po prechode  stav  začne vykonávať naprogramované príkazy. Každému  stavu sme naprogramovali  riadiace príkazy  pre svietidlá  a  AKSS.  Jednotlivé stavy sú od seba nezávislé.

Prechody medzi stavmi

Stav č.OvládačVstupUdalosťRiadiace príkazy
1
Hala 100%
P3žlté tlačidlo krátke stlačenie(KS)všetkým AKSS - ukončenie regulácie pridelených skupín
pre všetky skupiny - svietiť na 100%
2
Zóna 100%
P12zelené tlačidlo zóny X dvojité stlačenie(DDS)AKSS zóny X - ukončenie regulácie pridelených skupín
pre všetky skupiny v zóne-svietiť na 100%
3
Hala automat 1-100%
P3zelené tlačidlo KSvšetkým AKSS - začať regulovať pridelené skupiny na 300lx
4
Zóna automat 1-100%
P12zelené tlačidlo zóny X KSAKSS zóny X - začať regulovať pridelené skupiny, na 300lx
5
Zóna automat 1-10%
P12zelené tlačidlo zóny X dlhé stlačenie(DS)AKSS zóny X - začať regulovať pridelené skupiny, na 60lx
6
Vypni
P3červené tlačidlo KSvšetkým AKSS- ukončenie regulácie pridelených skupín
všetkým skupinám - vypnúť svietidlá

Výhody riadenia regulácie osvetlenia pomocou stavového automatu:

 1. Pre obsluhu
 • jednoduché intuitívne  ovládanie
 • okamžitý prehľad o stave v ktorom sa regulácia nachádza
 • po výpadku elektrického prúdu automatický návrat do posledného stavu
 • možnosť pripojenia riadenia cez webové rozhranie s monitoringom spotreby.

2. Pre inštalačnú firmu

 • Umožňuje vytvárať systémy osvetlenia s väčšou zložitosťou
 • zvýšený výkon systému a spoľahlivosť
 • ľahké a prehľadné prevádzanie zmien v nastaveniach systému
 • po pripojení k sieti umožňuje diaľkové monitorovanie a nastavovanie systému.

Tu mal článok skončiť, ale nedávno nás zákazník požiadal o zmenu v nastavení regulácie. Cez víkendy sa vo výrobe nepracuje na všetkých pracoviskách. Vtedy zóny kde sa pracuje momentálne  Z1-8, 14, 17 a 19 sú v stave 4 a ostatné v stave 5. To znamená že všetky zóny kde sa nepracuje sú osvetľované na úroveň 60lx. Je to z dôvodu bezpečnosti .

Zákazník má dočasnú požiadavku, aby zóny 19, 20, 23, 24 sa dali vypnúť úplne. V týchto zónach sa pripravuje nová výroba. Teraz sú oddelené od ostatnej výroby, cez víkend sa v nich nepracuje a pracovníci výroby tam nemajú prístup.

Vyriešili sme to tak, že  na diaľku cez sieť sme pridali ďalší stav č.7.

Kópia Prechody medzi stavmi

Stav č.OvládačVstupUdalosťRiadiace príkazy
7
Zóna vypnutá
P12Zelené tlačidlo, zóny X2x za sebou
Dlhé stlačenie
AKSS zóny X- ukončenie regulácie pridelených skupín
všetkým skupinám - vypnúť svietidlá

ElenDim konfigurátor


Program ElenDim konfigurátor ( ElenDimConfigurator.exe ) bol vytvorený s cieľom umožniť nastaviť parametre ElenDim zariadení ( vstupné jednotky, pohybové a svetelné senzory ), stmievačov a predradníkov pripojených na jednu DALI zbernicu. ElenDim zariadenia umožňujú pripojiť k zbernici maximálne 64 svietidiel ( predradníkov, stmievačov ) a k tej istej zbernici ešte pripojiť maximálne 64 ovládačov ( vstupné jednotky, pohybové a svetelné senzory ). Celkový teoretický počet zariadení na jednej zbernici je, teda maximálne 128, ale skutočný počet je limitovaný prúdovým odberom zariadení pripojených k DALI zbernici, ktorý je daný DALI normami.

ElenDim konfigurátor sa môže pripojiť k DALI zbernici tromi spôsobmi:

 • cez prevodník USB / DALI, pričom tento prevodník sa v PC správa ako virtuálny COM port.
 • cez prevodník WiFi / DALI.
 • cez ElenDim Riadiacu jednotku, ku ktorej je pripojená DALI zbernica.

Po pripojení k zbernici DALI program môže:

 • čítať parametre pripojených zariadení.
 • prideliť adresy všetkým zariadeniam na DALI zbernici.
 • prideliť adresy len novým, pridaným zariadeniam na DALI zbernici.
 • nastaviť parametre jednotlivých zariadení. Nastavené parametre sa do zariadenia odošlú až po stlačení tlačidla „Zapísať“ s červeným okrajom, ktorý sa zobrazí pri zmene parametra.

Tlačidlo zapíše do zariadenia len jemu prislúchajúce parametre. Do stlačenia tlačidla sú zmeny parametrov uchované len v pamäti počítača.

 • overiť zhodu parametrov v zariadení a počítači.
 • zaznačiť rozmiestnenie zariadení v priestore.
 • uložiť aktuálnu konfiguráciu zariadení do súboru.
 • načítať uloženú konfiguráciu zo súboru.
 • vytlačiť aktuálnu konfiguráciu jednotlivých zariadení.
 • vytlačiť rozmiestnenie zariadení v priestore.
 • monitorovať komunikáciu po DALI zbernici.
 • uložiť monitorovanú komunikáciu do súboru.
 • načítať monitorovanú komunikáciu zo súboru.

Program môže bez pripojenia k DALI zbernici vytvoriť konfiguráciu systému riadenia osvetlenia a uložiť ju do súboru.

Regulácia osvetlenia GOHR Veľký Šariš

Zadanie:

Regulovať  osvetlenie vo výrobnej hale tak, aby intenzita osvetlenia v hale dosahovala požadovanú úroveň. Hala je osvetľovaná LED svietidlami so stmievateľnými predradníkmi s DALI rozhraním. Celkový počet predradníkov 510 ks.

Stmievať:

 • automatický v závislosti od intenzity denného svetla v dvoch úrovniach práca-300 lx a koridor-100 lx
 • samostatne 5 lodí
 • v každej lodi samostatne 6 zón, celkový počet samostatne regulovaných  zón- 30
 • v každej zóne samostatne 3 skupiny, celkový počet skupín 90.

Pracovné režimy regulácie:

 1. Vypnuté – všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.
 2. Automatické riadenie – svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 300 lx sú aktivované. Senzory určené na úroveň 100lx sú deaktivované.
 3. Koridor – svetelné senzory určené na automatické riadenie  na úroveň 100 x sú aktivované a senzory na úroveň 300 lx sú deaktivované.
 4. Všetko na 50% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 50% svojho výkonu.
 5. Všetko na 100% – všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidla svietia na 100% svojho výkonu.

Ovládanie regulácie:

 • Pomocou tlačidiel pre každú loď 1 tlačidlo – ovláda len svoju loď.
 • PC, tablet, mobil – ovláda zónu, loď, halu.

Prepínanie režimov:

Každý z piatich režimov je možné navoliť pre:

každú z 30-tich  zón samostatne

pre každú z 5-tich lodí samostatne

naraz pre celú výrobnú halu

Inštalácia:

Všetky svietidlá (510 ks),svetelné senzory (5 ks) a tlačidlá (5ks)  sú pripojené na 10-tich zberniciach. Zbernice sú napájane ElenDim Controllermi (10) ks ktoré  sú medzi sebou navzájom prepojené a pripojené na podnikovú sieť cez LAN. Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN, alebo internet. Realizovala KOOR, s.r.o.

Regulácia osvetlenia STIGA Poprad

Ján Ivanecký / Október 10, 2018 / Realizované projekty

Zadanie:

Regulovať osvetlenie haly, kde sú montážne linky a sklad. Požadovaná minimálna intenzita osvetlenia je pre výrobné linky 500 lx, pre dopravný koridor 100 lx a pre sklad 200 lx. Hala je osvetľovaná LED svietidlami so stmievateľnými predradníkmi s DALI rozhraním. Celkový počet predradníkov je 325 ks.

Stmievať:

 • automaticky v závislosti od intenzity denného svetla
  • úroveň práca – 500 lx
  • úroveň koridor – 100 lx
  • úroveň sklad A – 200 lx
 • sklad B – pri zistení pohybu počas 5 minút – 200 lx, počas 2 minút – 100 lx a potom udržiavať osvetlenie v pohotovostnom režime na 40 lx

Pracovné režimy regulácie:

Vypnuté – Všetky svietidlá sú zhasené, všetky svetelné senzory deaktivované.

Automatické riadenie – Svetlené senzory určené na automatické riadenie na úroveň 500, 200 a 100 lx a pohybové senzory sú aktivované.

Koridor – Svetelné senzory určené na automatické riadenie na úroveň 100 lx a pohybové senzory sú aktivované, senzory na úroveň 500 a 200 lx sú deaktivované.

Sklad B – Všetky svetelné senzory sú deaktivované. Pohybové a svetelné senzory sú aktivované.

Všetko na 100% – Všetky svetelné senzory sú deaktivované. Svietidlá svietia na 100% svojho výkonu.

Ovládanie regulácie:

Pomocou tlačidiel – pre každú výrobnú linku 1 tlačidlo (ovláda len svoju linku)

Centrálne tlačidlo z dvoch miest ovláda celú halu:

 • vypne
 • zapne automatické riadenie pre montážne linky, koridory a sklady A, B
 • zapne len pohybové a svetelné senzory pre sklad B
 • zapne všetko na 100%

Inštalácia:

Všetky svietidlá (325 ks), svetelné senzory (1 ks), tlačidlá (17 ks), pohybové a svetelné senzory (3 ks) sú pripojené na 7-mich zberniciach. Zbernice sú napájané ElenDim Controllermi (7 ks), ktoré sú medzi sebou navzájom prepojené a pripojené na podnikovú sieť cez LAN. Prístup k nastaveniam regulácie je cez LAN alebo internet.

Realizácia Solarprojekt, s.r.o.

Vyberáme svetelný senzor

 1. September 201810. Október 2018 Ivanecký

Svetelný senzor meria úroveň osvetlenia a reguluje stmievanie svietidiel. Pri výbere svetelného senzora musíme poznať odpovede na týchto päť otázok.

 1. Ako budeme merať úroveň osvetlenia?
 2. Ako budeme ovládať svietidlá?
 3. Koľko skupín svietidiel budeme samostatne stmievať?
 4. Kedy pridávame ďalšiu skupinu svietidiel?
 5. Kde umiestniť svetelný senzor ?

Continue reading „Vyberáme svetelný senzor“

Simulácia denného osvetlenia.

17. May 2018 Ivanecký

Teplota denného svetla (Tc)  sa v priebehu dňa mení. Pri východe slnka má Tc  hodnotu iba 1900 K(udávaná v Kelvinoch), ráno je to okolo 2700 K a potom stúpa k vrcholnej hodnote. Dosahuje ju na poludnie a pohybuje sa okolo 7000 K. Po obede už len klesá. Pri západe slnka má  cca 2700 K.

Nízka teplota svetla je pre ľudský organizmus signálom pre spánok a naopak vysoká teplota nastavuje organizmus k aktivite a vyššiemu výkonu.

Systém riadenia osvetlenia ElenDim umožňuje pomocou umelého osvetlenia simulovať priebeh zmeny teploty denného svetla.
Pracujeme v  programe ElenDim konfigurator a využijeme záložku„Scény” . Svietidlá zaradíme do skupiny G1 a scény nastavíme pre skupinu.
Nastavíme 7 scén, do každej zapíšeme požadovanú  teplotu svetla .

Prepneme na záložku „Úroveň“. Do každej scény napíšeme druhú požadovanú hodnotu – úroveň jasu v percentách (0 až 100%).

Toto nastavenie platí pre všetky svietidlá zaradené v skupine G1. Napr. keď sa na DALI zbernicu pošle príkaz „G1 scéna 00“ svietidlá upravia svoje parametre na hodnoty Tc=2700 K, Jas 54% . Ak zvolíme inú scénu, parametre svietidiel sa zmenia podľa nastavených hodnôt.

Na prepínanie medzi scénami použijeme Plánovač, kde nastavíme časy v ktorých sa jednotlivé scény majú spustiť.

Nastavujeme :

Poradie udalosti, čas spúšťania, číslo scény, skupinu ktorú riadime .

Scény spúšťame podľa časového harmonogramu.

Začíname o 6 ,00 s najteplejšim svetlom každú hodinu až do poludnia pridávame viac studeného svetla. 6,00 – Scéna(SC) 0, 7,00 – SC1, 8,00 – SC2,   9,00 – SC3, 10,00 – SC4, 11,00 – SC5, 12,00 – SC6

V 13,00 – SC5 začneme pridávať teplejšiu farbu svetla a pokračujeme každú hodinu 14,00 – SC 4, 15,00 – SC3, 16,00 -SC2, 17,00 -SC1, 18,00 -SC0

Naplánované nastavenie zapíšeme a máme pripravenú automatickú simuláciu zmeny teploty denného svetla počas dňa. Využiť sa dá pri osvetľovaní priestorov bez okien, alebo pri nočných službách.

Regulácia osvetlenia Kovsmol Prešov

Ján Ivanecký / Január 08, 2018 / Realizované projekty

Zadanie:

 • regulovať osvetlenie skladovacej haly
 • požadovaná minimálna intenzita osvetlenia – 250 lx
 • hala je osvetľovaná LED svietidlami
 • stmievateľné predradníky s DALI rozhraním
 • celkový počet svietidiel – 21 ks
 • stmievať automaticky v závislosti od intenzity denného svetla na úroveň 250 lx

Pracovné režimy regulácie:

Vypnuté – Všetky svietidlá sú zhasené, svetelný senzor je deaktivovaný.

Automatické riadenie – Svetlený senzor je aktivovaný, automatický udržuje osvetlenie na požadovanej úrovni.

Ručné nastavenie úrovne osvetlenia – Svetelný senzor je deaktivovaný. Obsluha tlačidlom upravuje úroveň osvetlenia v rozsahu 10% – 100% výkonu svietidiel.

Ovládanie regulácie:

Hala je rozdelená na dve lode. Osvetlenie je ovládané pomocou tlačidiel, pre každú loď jedno. Tlačidlo ovláda len svoju loď:

 • vypne všetky svietidlá
 • zapne automatické riadenie svietidiel
 • ručne (pridržaním tlačidla) pridáva výkon svietidiel
 • ručne znižuje výkon svietidiel

Inštalácia:

Všetky svietidlá (21 ks), svetelný senzor (1 ks), tlačidlá (2 ks) sú pripojené na jednej DALI zbernici. Zbernica je napájaná zdrojom DALI 250 mA. Prístup k nastaveniam regulácie je cez DALI Interfejs.

Realizácia Elvomont, s.r.o.